Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR is er voor het openbaar basisonderwijs in de gemeente Emmen een GMR, waarin één of meer vertegenwoordigers van elke MR zitting hebben. Dat kan een ouder of een personeelslid van onze school zijn. De GMR heeft een overkoepelende functie en probeert de gezamenlijke belangen van de MR’s in de gemeente te behartigen. O.b.s. Angelslo heeft een vertegenwoordiger van de MR in de GMR.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden